(kliknij aby wejść)

Zarządzanie
obszarem HR

Naj­skutecz­niej­szą stra­te­gią zarzą­dza­nia za­so­ba­mi jest stwo­rze­nie takich warun­ków, w których ludzie reali­zują swoje ma­rze­nia i odno­szą oso­bis­te suk­cesy. Na­rzę­dzia i pro­cedury HR są ważne, ale nic nie za­stą­pi mo­ty­wa­cji i satys­fak­cji, kiedy pra­cow­nicy mówią: zr­obi­li­śmy to sami! Dla­te­go za­rzą­dza­nie ob­sza­rem HR to ciągła troska o to, aby każdy czuł się ważny i do­ce­nio­ny, a jego poten­cjał w pełni wy­k­orzys­ta­ny. Kluczem jest co­dzienne budo­wa­nie kul­tury or­ga­ni­za­cyj­nej opar­tej na war­to­ściach i wspól­nocie pasji.

Budowanie środowiska
pracy zespołowej

Współ­czesny róż­no­rod­ny, glo­bal­ny ry­nek wymaga roz­wiązań nie­stan­dar­dowych. Fir­my stale muszą dos­to­so­wy­wać się do zmien­nych warun­ków i nad­cho­dzą­cych tren­dów. Nie od dziś wia­do­mo, że zło­żo­ne za­da­nia wy­ma­ga­ją zło­żo­nych roz­wiązań – z takimi pro­ble­ma­mi naj­lepiej radzą sobie efek­tywne zespoły. Dla­tego budo­wa­nie śro­d­owiska pracy zes­po­ło­wej poz­wala szyb­ciej, łatwiej i lepiej dos­to­so­wy­wać się do wyzwań kon­kuren­cyj­nego rynku.

Rozwój managerów i pracowników

Teo­ria ka­pi­ta­łu ludz­kiego za­kłada, że naj­cenniej­szym elemen­tem za­so­bów przed­się­bior­stwa są ludzie – dlatego inwes­tycje w roz­wój i szko­lenie bu­du­ją sil­ną mar­kę na kon­ku­ren­cyj­nym rynku. Wiedza i umie­jętności pra­cow­ni­ków na wszyst­kich po­zio­mach hie­rar­chii or­ga­ni­za­cyj­nej są gwaran­cją wzrostu i długo­ter­mi­no­we­go suk­cesu. Pro­gramy roz­wojowe nie tylko poz­wa­lają przy­ciągnąć z rynku naj­lep­szych kan­dydatów, ale też utrzy­mać ich i stwo­rzyć wa­runki do osią­gania suk­cesów razem z firmą.

Action
Learning

Me­to­da szcze­gól­nie efek­tywna i spraw­dzona w pro­cesie nau­cza­nia do­ro­słych. Stwarza obszar do reflek­sji i pogłę­bio­nej ana­lizy wcześ­niej­szych działań. W opar­ciu o prak­tykę pomaga lepiej oraz efek­tyw­niej planować przy­szłe zadania – bar­dzo pomocna w za­rzą­dza­niu projek­tami. Odwołuje się do ist­niejących zasobów i doświad­czeń uczest­ników grupy szko­leniowej. Wspo­maga wszel­kie zadania wy­ma­ga­jące współ­pracy oraz inte­gru­je grupy zadaniowe.

Mediacje
w organizacjach

Kon­flikty są naturalną czę­ścią życia i roz­woju – nie ma takiej moż­liwo­ści, aby unik­nąć ich w miej­scu pracy. Gdy strony nie mogą dojść do poro­zumienia nie warto udawać, że wszystko załatwią po­le­cenia służ­bowe oraz pro­ce­dury. Tym bar­dziej, że kon­flikt to okazja do tworzenia nowych roz­wiązań szytych na miarę firmy. Zew­nętrzny, bez­stronny Media­tor pomoże prze­kuć sytuację kryzysową w efek­tywne dzia­ła­nie i szansę.

Wartości

War­to­ści są pod­stawą stan­dar­dów dzia­ła­nia Con­sul­ting dla HR. Rea­li­zo­wa­ne przez nas pro­jekty gwaran­tują zarówno wymierne korzy­ści na dziś, jak i sta­bilny roz­wój w per­spek­tywie długo­ter­minowej. Z tą samą, pełną szacunku uważ­no­ścią trak­tujemy Klien­tów za­ma­wia­ją­cych na­sze usłu­gi oraz Pra­cow­ni­ków biorących udział w pro­ce­sach. Odwo­łu­jemy się do za­sobów i moc­nych stron orga­ni­za­cji – w bez­pieczny spo­sób od­kry­wamy poten­cjał zmian i roz­woju biz­nesu. Bu­du­jemy relacje z Klien­tami kierując się naj­wyż­szą staran­no­ścią i pro­fes­jo­na­lizmem.

Barbara Fichtel – założycielka Con­sul­ting dla HR. Od 20 lat związana z szeroko rozumianym obszarem zarzą­dza­nia zasobami ludz­kimi. Wiedzę i doświad­czenia zawodowe pozyskiwała pracując w dużych, mię­dzy­narodowych kor­poracjach. Jako Dyrek­tor Działu Szko­leń, a następ­nie Dyrek­tor Per­sonalny firm AIG w Pol­sce była odpowiedzialna za tworzenie i wdrażanie pro­gra­mów roz­wojowych dla Amplico Life, AIG PTE oraz AIG Asset Management. W ramach tej kor­poracji zarządzała zasobami HR zarówno w Pol­sce, jak i w Rumunii, na Litwie i Łotwie. Szukając nowych dróg roz­woju, a także nowych wyzwań – zmieniła obszar działania prze­chodząc z sek­tora ubezpieczeniowo-finansowego do mediów.

W latach 2006–2012 na stanowisku Dyrek­tora Per­sonal­nego Grupy ITI kierowała kor­poracyj­nym zespołem HR, który koor­dynował prace działów per­sonal­nych całej Grupy : TVN, Onetu, Mul­tikina, Neo­vision, Legii, wydaw­nic­twa Pas­cal. Strategiczną rolą tego stanowiska było inicjowanie i rea­lizowanie projek­tów kor­poracyj­nych obej­mujących wszyst­kie spółki hol­dingu – przy poszanowaniu ich specyfiki i odręb­no­ści. Tworzyła kul­turę wewnętrz­nego dialogu, skupiając się na zarządzaniu róż­norod­no­ścią i poszukiwaniu obszarów syner­gii.

Uważa, że w dobie dostosowywania się do wyzwań kon­kuren­cyj­nego rynku – kluczowym zada­niem zarzą­dza­nia zasobami ludz­kimi jest współ­praca bez barier, budo­wa­nie efek­tyw­nego środowiska pracy zes­po­ło­wej i wytyczanie dróg poro­zumienia.
Oferta Consulting dla HR

Wspomagamy firmy w procesie zarzą­dza­nia zasobami ludz­kimi zmieniając problemy w szanse. Wiemy, jak przyj­rzeć się aktual­nym wyzwaniom z per­spek­tywy, która pozwoli znaleźć naj­lep­sze roz­wiązania. Oferując dobre prak­tyki, doświad­czenie i znajomość rynku — pomagamy budować efek­tywne organizacje. Naszym atutem jest sys­temowe spoj­rzenie – wiemy co buduje prze­wagę kon­kuren­cyjną, jak osiągać cele i od czego zależą wyniki firmy. Uważamy, że naj­wyż­szą war­tość stanowi skutecz­ność oraz satys­fak­cja klien­tów.

Mediacje w organizacjach

 • O co walczą strony – wartości jako przyczyna konfliktu
 • Kontekst społeczny i strukturalny konfliktu
 • Bezpieczeństwo stron – kodeks etyczny mediatora
 • Budowanie warunków zaufania w mediacjach
 • Dialog jako narzędzie porozumienia bez przemocy
 • Siła i rola emocji w procesie mediacyjnym
 • Określenie celów i kryteriów sukcesu w procesie mediacji

Action Learning

 • Cykl uczenia się dorosłych
 • Temat i cele sesji Action Learning
 • Uczenie się na bazie doświadczeń
 • Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań
 • Budowa obszarów synergii
 • Komunikacja nastawiona na współpracę
 • Rozwój indywidualny i grupowy

Rozwój managerów i pracowników

 • Systemy ocen pracowniczych i managerskich
 • Projektowanie i wdrażanie systemów kompetencyjnych
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kompleksowe programy rozwoju pracowników
 • Ścieżki kariery
 • Rozwój talentów
 • Ewaluacja szkoleń

Zarządzanie obszarem HR

 • Strategie HR dostosowane do wyzwań biznesowych
 • Wytyczanie celów i ustalanie priorytetów
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Strategie utrzymania zasobów ludzkich
 • Programy optymalizacji zasobów ludzkich
 • Planowanie i wdrażanie sukcesji
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Skuteczna komunikacja wewnętrzna
 • Etyka w biznesie

Budowanie środowiska pracy zespołowej

 • Budowanie efektywnych strategii przywództwa
 • Tworzenie warunków współpracy wewnętrznej
 • Identyfikowanie obszarów synergii
 • Modelowanie wspólnego systemu wartości
 • Efektywne systemy komunikacji wewnętrznej
 • Identyfikacja ról zespołowych (metoda Belbina)
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Zarządzanie sukcesem

Zakres usług

Con­sul­ting dla HR jest firmą o pro­filu dorad­czym, ist­nieje po to, aby doś­wiad­cze­niem i wiedzą wspierać Klien­tów w bu­do­waniu prze­wagi kon­kuren­cyj­nej na rynku. Nie pro­po­nuje goto­wych roz­wiązań, ponie­waż każde wyz­wanie Part­nera biz­nesowego trak­towane jest indywidual­nie. Pierw­szym etapem współ­pracy jest zawsze poz­nanie spe­cy­fiki i kon­tek­stu funk­cjonowania działal­no­ści Klienta. Do­pie­ro po ana­li­zie orga­ni­za­cji powsta­je projekt skutecz­nego roz­wiązania problemów i szyte na miarę na­rzę­dzia wdro­że­niowe. Celem Con­sul­ting dla HR jest dzie­lenie się z Pań­stwem swoimi zasobami, aby wspól­nie osiągać więcej. Po­przez kom­plek­sowe spoj­rzenie na firmę od strony ludzi, pro­cesów oraz sys­temów Con­sul­ting dla HR pomaga w reali­za­cji marzeń i budowaniu orga­ni­za­cji przy­szło­ści.


Zakres usług

 • Diagnoza organizacji
 • Definiowanie obszarów rozwojowych
 • Strategie HR szyte na miarę wyzwań biznesowych
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym

 

 • Rozwój potencjału zasobów ludzkich
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie projektami HR
 • Zarządzanie zmianą

(strona w budowie)

Wywiady i artykuły

 • Top Employers 2010
 • Top Employers 2011
 • Top Employers 2012
 • Universum TOP 100 – 2009 / Issuu
 • Employer branding – Grupa ITI / Employer Branding Today – Poland
 • Employer branding – Grupa ITI / HRanstad
 • Kwadratura koła czyli jak przeprowadzić organizację przez zmianę? / B. Wolfram-Krukowska, K. Ostrowska // Personel i Zarządzanie. - 2012, nr 1
 • Perspektywiczny balans / Halina Guryn / Personel i Zarządzanie. – 2010, nr 12
 • Dzieci pod skrzydłami firmy / Rzeczpospolita
 • Przedszkole w pakiecie od pracodawcy / Rzeczpospolita
 • Mało firmowych przedszkolaków ? Kariera.pl
 • MANDARINE Project Partners

Publikacje

 • Czy zmierzch tradycyjnych ścieżek karier? Praca dyplomowa / WSPS.
 • Zarządzanie różnorodnością – prezentacja /Wykład w WSFiZ.
 • Funkcje korporacyjnego Działu HR w strukturze macierzowej.
 • Diagnoza i role obszarów szkoleń oraz rozwoju w organizacji.

Barbara Fichtel
Consulting dla HR

ul. Potrzebna 30 lok. 5
02-448 Warszawa

Telefon: +48 513 111 801
E-mail: barbara.fichtel@consulting4hr.pl
WWW: consulting4hr.pl


Imie i nazwisko


Adres e-mail

Wiadomość

Monika Hycnar

Ekspert HR, trener, coach

Katarzyna Lawera

Trener, coach

Vesna Lorenc

Trener, coach grupowy

Paweł Paczkowski

Menedżer zarządzania sprzedażą

Monika Panas

Coach, trener, mediator

Aneta Podgórzec-Idziak

Ekspert HR, trener, coach

Consulting dla HR – informacje ogólne

Consulting dla HR jest firmą doradczą, która koncentruje swoje działania na wspieraniu szeroko pojmowanego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Firma specjalizuje się w budowaniu środowiska do pracy zespołowej, rozwoju kadry menedżerskiej i pracowników, Action Learning’u oraz mediacjach.

Zespół Consulting dla HR

Założycielką Consulting dla HR jest Barbara Fichtel, wieloletni ekspert i praktyk Human Resources na różnych rynkach, która z sukcesem zarządzała wieloosobowymi zespołami HR między innymi w Amplico AIG Life S.A. oraz w medialnej Grupie ITI. Tworząc Consulting dla HR zaprosiła do współpracy zespół profesjonalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w kluczowych obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Konsultanci firmy mogą pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami dla organizacji o różnorodnej strukturze, reprezentujących wiele branż i sektorów. Bogatą wiedzę oraz eksperckie podejście łączą z unikatowym, nieszablonowym rozumieniem wyzwań, z którymi obecnie konfrontują się działy HR.

Unikatowa metodologia i indywidualne podejście firmy Consulting dla HR:

„Pokaż mi swoją strategię, a doradzimy jak ją zrealizować, wykorzystując Twoje mocne strony”

Kompleksowe zarządzanie obszarem HR powinno zawsze prowadzić do tego, by stworzyć pracownikom takie warunki, w których efektywnie wykorzystują swój potencjał, rozumieją i identyfikują się z celami strategicznymi organizacji, a także umiejętnie współpracują w ramach zróżnicowanych projektów i zespołów. Tylko wtedy organizacja może osiągać ponadprzeciętne rezultaty i budować przewagi konkurencyjne na wymagającym rynku. Dobrze zarządzane środowisko Human Resources, charakteryzuje się tym, że pracownicy współuczestniczą w tworzeniu rozwiązań i faktycznie przyczyniają się do osiągania sukcesów. Narzędzia i procedury HR w tym ujęciu pomagają ustanawiać wspólne cele, identyfikują konieczne zasoby, rozwijają niezbędne kompetencje oraz integrują zespoły wokół celów.

Punktem wyjścia do opracowania i wdrożenia rozwiązań dla Klienta jest zawsze strategia firmy - jej cele oraz wartości. Aby pomóc je zrealizować, eksperci Consulting dla HR koncentrują się głównie na wspieraniu mocnych stron zarówno jednostek, jak i całych zespołów organizacji. Praca na mocnych stronach jest zasadą, którą Consulting dla HR stosuje we wszystkich obszarach swojej działalności. W pierwszym kroku współpracy z klientem, Konsultanci diagnozują sytuację wyjściową oraz analizują jej otoczenie biznesowe, następnie identyfikują kluczowe obszary rozwojowe by w kolejnym kroku – wspólnie z Klientem – opracować dedykowane „szyte na miarę” rozwiązania dla wyzwań organizacji.

Poprzez kompleksowe spojrzenie na firmę od strony ludzi, procesów oraz systemów Consulting dla HR pomaga w realizacji zamierzeń biznesowych i budowaniu organizacji przyszłości.

Zakres usług firmy

 1. Budowanie środowiska pracy zespołowej
 2. Znalezienie odpowiednich pracowników to jedno z kluczowych wyzwań, przed którym stoją specjaliści Human Resources. Nie musi jednak oznaczać prowadzenia kosztownych i nie zawsze efektywnych rekrutacji zewnętrznych. Wnikliwe, uważne spojrzenie na zespół, który funkcjonuje w organizacji, a następnie zaplanowana i rozwojowa praca z wybranymi pracownikami, to skuteczny sposób na wydobycie nowego potencjału, odkrycie mocnych stron i talentów, które mają pracownicy. Dobrze zbudowane środowisko pracy zespołowej to klucz do osiągnięcia synergii, zwiększenia wydajności, a także podniesienia poziomu motywacji załogi. Firma Consulting dla HR oferuje swoim klientom między innymi wsparcie w procesach identyfikacji ról zespołowych, definiowaniu wspólnych celów, motywowaniu, ukierunkowaniu na sukces, a także wzmacnianiu kompetencji przywódczych.

 3. Rozwój menedżerów i pracowników
 4. Kapitał intelektualny jakim dysponuje organizacja, wiedza i umiejętności pracowników na wszystkich jej poziomach są podstawą stabilnego wzrostu i długoterminowego sukcesu. Dlatego też firma Consulting dla HR proponuje szereg narzędzi w obszarze rozwoju menedżerów i pracowników, oferując klientom pomoc w projektowaniu kompleksowych programów wzrostu, a także tworzeniu i wdrażaniu programów kompetencyjnych ścieżek kariery, rozwoju talentów, analizie potrzeb szkoleniowych oraz ich ewaluacji.

 5. Action Learning
 6. W każdej organizacji są osoby posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje z różnych obszarów. Każdy wnosi swoje niepowtarzalne cechy osobowościowe takie jak kreatywność, innowacyjność, zdolność twórczego myślenia czy też unikalne talenty. Wykorzystując metodę Action Learning - czerpiąc z wewnętrznych zasobów organizacji - można rozwiązywać problemy, podnosić poziom wiedzy na wyższy poziom, rozwijać i kierunkować aktywność zespołów w stronę wyznaczoną przez cele organizacji. Jest to niezwykle skuteczna metoda, która sprawdza się w firmach o różnej strukturze w różnych branżach i sektorach.

 7. Mediacje w organizacji
 8. Konflikty są naturalnym elementem życia i rozwoju organizacji. Niezależnie od źródeł i przyczyn sytuacji konfliktowej, by uniknąć ich destruktywnego wpływu na firmę - należy umiejętnie pokierować procesem tak, aby pomimo różnic - możliwa była dalsza efektywna współpraca. Konflikt bywa szansą na poznanie rzeczywistych trudności, z którymi zmagają się pracownicy. Dzięki niemu organizacja może wypracować rozwiązania zapobiegające przyszłym sytuacjom kryzysowym oraz wzmocnić kulturę opartą na dialogu i porozumieniu. Consulting dla HR proponuje podejście mediacyjne, które pozwala zewnętrznym, bezstronnym mediatorom dokonać właściwej diagnozy sytuacji, a następnie wypracować drogę do porozumienia oraz harmonijnej współpracy wewnętrznej.

 9. Zarządzanie obszarem HR
 10. Najskuteczniejszą strategią zarządzania zasobami jest tworzenie takich warunków, w których ludzie realizują swoje marzenia i odnoszą osobiste sukcesy. Narzędzia i procesy HR są tu bardzo istotne - wspomagają i kreują odpowiednie obszary działania. Tworzą przestrzeń do budowania motywacji i  satysfakcji pracowników. Pozwalają na diagnozę organizacji, poznanie mocnych i słabych stron oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań. Zarządzanie obszarem HR to ciągła troska, aby każdy czuł się ważny i doceniony, a  jego potencjał wykorzystany. Kluczem jest codzienne budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i  wspólnocie pasji. Eksperci Consulting dla HR dysponują wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań, które wprowadzają nową jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz pozwalają w pełni wykorzystywać istniejące możliwości.

Wersja do druku

Oferta i zakres usług Consulting dla HR

Consulting dla HR - poprzez kompleksowe spojrzenie na organizację od strony ludzi, procesów i systemów - wspiera firmy w różnych fazach rozwoju oraz na różnych etapach realizacji celów biznesowych. Wychodząc od diagnozy stanu wyjściowego, eksperci Consulting dla HR definiują kluczowe wyzwania strategiczne obszaru HR, identyfikują przestrzeń do zmian oraz wspierają w procesie budowania efektywnej kultury firmy. Kluczowym wyróżnikiem metodologii Consulting dla HR jest koncentracja na istniejących zasobach i mocnych stronach organizacji.

Oferta HR Consulting obejmuje następujące obszary:

 • Opracowanie diagnozy organizacji
 • Definiowanie obszarów rozwojowych
 • Projektowanie dedykowanych strategii HR
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Rozwój potencjału zasobów ludzkich
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie projektami HR
 • Zarządzanie zmianą
,

Proponujemy różnorodne i dostosowane do potrzeb klienta formy współpracy :

 • Konsultacje
 • Zarządzanie projektami
 • Usługi abonamentowe
 • Interrim Management

Consulting dla HR specjalizuje się w pięciu kluczowych obszarach tematycznych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach :

 • Rozwój managerów i pracowników
 • Action Learning
 • Mediacje w organizacjach
 • Budowanie środowiska pracy zespołowej
 • Zarządzanie obszarem HR

Szczegółowy zakres usług oferowanych przez Consulting dla HR w poszczególnych obszarach tematycznych :

Rozwój managerów i pracowników

 • Systemy ocen pracowniczych i managerskich
 • Projektowanie i wdrażanie systemów kompetencyjnych
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kompleksowe programy rozwoju pracowników
 • Ścieżki kariery
 • Rozwój talentów
 • Ewaluacja szkoleń

Action Learning

 • Cykl uczenia się dorosłych
 • Temat i cele sesji Action Learning
 • Uczenie się na bazie doświadczeń
 • Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań
 • Budowa obszarów synergii
 • Komunikacja nastawiona na współpracę
 • Rozwój indywidualny i grupowy

Mediacje w organizacjach

 • O co walczą strony - wartości jako przyczyna konfliktu
 • Kontekst społeczny i  strukturalny konfliktu
 • Bezpieczeństwo stron – kodeks etyczny mediatora
 • Budowanie warunków zaufania w mediacjach
 • Dialog jako narzędzie porozumienia bez przemocy
 • Siła i rola emocji w procesie mediacyjnym
 • Określenie celów i kryteriów sukcesu w procesie mediacji

Budowanie środowiska pracy zespołowej

 • Budowanie efektywnych strategii przywództwa
 • Tworzenie warunków współpracy wewnętrznej
 • Identyfikowanie obszarów synergii
 • Modelowanie wspólnego systemu wartości
 • Efektywne systemy komunikacji wewnętrznej
 • Identyfikacja ról zespołowych (metoda Belbina)
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Zarządzanie sukcesem

Zarządzanie obszarem HR

 • Strategie HR dostosowane do wyzwań biznesowych
 • Wytyczanie celów i ustalanie priorytetów
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Strategie utrzymania zasobów ludzkich
 • Programy optymalizacji zasobów ludzkich
 • Planowanie i wdrażanie sukcesji
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Efektywna komunikacja wewnętrzna
 • Systemy motywacyjne
 • Etyka w biznesie

Wersja do druku

Firma to ludzie, a nie budynki.
Autor nieznany